Målningsarbetets omfattning


Anbud:

Anbud skall vara i noggrann överensstämmelse med förfrågan/beställningsunderlag. För dokumentation; se råd och anvisningar i AF AMA 98. Föreskrivet material anger produkttyp och kvalitetsnivå. Entreprenör kan presentera en materiallista på produkter som motsvarar föreskrivna material. Denna materiallista är bindande till priset. Byggbranschens standardavtal AB 92, bör användas som grund för beskrivning av genomförandet.

Alternativa behandlingsförslag som kan ge pris- eller kvalitetsmässiga fördelar för beställaren, ses gärna som en bilaga till anbudet.

Kvalitetssäkring:

Material- och arbetsbeskrivningar bör utformas i enlighet med Boverkets Hus AMA 98 och innehålla krav på den färdiga produkten.

Kontroller skall utföras i form av mottagningskontroll, processkontroll, slutkontroll, i den omfattning som föreskrivs i upphandlingen. Instruktioner för vidare skötsel och underhåll bör bifogas.

Förberedelser:

Innan arbetet påbörjas utförs en projektgenomgång samt besiktning på plats. Nödvändiga förbehåll och ändringsförslag meddelas skriftligt. Kontrollera särskilt om ytor som skall behandlas, kan övertagas från föregående entreprenör och om det är möjligt för målningsentreprenören att hålla sitt avtal.

I upphandlingen kan det ingå ett krav på referensprover i form av provmålningar eller kulörprover. Dessa skall i så fall godkännas av beställaren.

Genomförande:

De föreskrivna materialen, som skall levereras till byggplatsen i originalemballage, behandlingsbeskrivningar, krav och godkända alternativ, prover, utgör tillsammans underlaget för målningsarbetet. Avvikelser under byggtiden kan endast accepteras om det föreligger en skriftlig accept från beställaren.

Kvalitetskontroll och särskilda förhållanden:

Alla färdigbehandlade ytor skall vara fasta, fria från feta kanter och ojämnheter som inte härrör från underlaget. Generellt förutsätts det att underlaget, som det avlevereras till målningsentreprenören, är fritt från fukt och föroreningar.

Ytor behandlade med färg eller spackel skall ha en enhetlig ytstruktur utan skador eller spår från appliceringen.

Kvalitetskontroll och provningsmetoder skall utföras enligt krav i avtalet och bör motsvara standardiserade metoder enligt Boverkets föreskrifter.

Belysning & el:

Målningsentreprenören skall montera den belysning som krävs för att kunna utföra ett tillfredsställande arbete. Byggledaren kontaktas för information om avstånd och typ av kontakter, t ex 3-fas.

Byggnadsställning:

Målningsentreprenören skall montera de för arbetets utförande, nödvändiga byggnadsställningarna.

Skyddstäckning:

Målningsentreprenören skall förebygga stänk från målning med nödvändig skyddstäckning, så att man undviker föroreningar och skador från målningsarbetet.

Materialförråd, avfall:

Målningsentreprenören ansvarar själv för att sörja för passande materialförråd på byggplatsen. Färgrester och liknande får inte tömmas i byggplatsens avfall, utan skall samlas i behållare för att kunna transporteras bort från byggplatsen. Målningsentreprenören ansvarar även för eventuella skador som följd av spill av färg och liknande.

Efterreparation:

Målningsentreprenören har som skyldighet att utföra mindre reparationer efter andra hantverkare samt allmänt förekommande målningsreparationer, omfattande upp till 1% av entreprenadens omfattning. För reparationer i större omfattning träffas avtal med byggledningen.

Rengöring, normal:

Stänk från målning avlägsnas från t ex beslag och liknande. Rengöringsmedel och vatten skall användas varsamt så att det inte uppstår skador på byggnadsdelar och utrustning.