KorrosivitetsklasserKorrosivitetsklasserna beskriver olika miljöbetingelser och den korrosivitet som olika miljöer ger upphov till.


Korrosivitets klass Miljöns korrosivitet Typiska utomhus exempler Typiska inomhus exempler
C1 Mycket låg - Uppvärmda utrymmen med torr luft och obetydliga mängder föroreningar, t ex kontor, affärer, skolor, hotell.
C2 Låg Atmosfärer med låga halter luftföroreningar. Lantliga områden. Icke uppvärmda utrymmen med växlande temperatur och fuktighet. Låg frekvens av fuktkondensation och låg halt luftföroreningar, t ex sporthallar, lagerlokaler.
C3 Måttlig Atmosfärer med viss mängd salt eller måttliga mängder luftföroreningar. Stadsområden och lätt industrialiserade områden. Områden med visst inflytande från kusten. Utrymmen med måttlig fuktighet och viss mängd luftföroreningar från produktionsprocesser, t ex bryggerier, mejerier, tvätterier.
C4 Hög Atmosfärer med måttlig mängd salt eller påtagliga mängder luftföroreningar. Industri och kustområden. Utrymmen med hög fuktighet och stor mängd luftföroreningar från produktionsprocesser, t ex kemiska industrier, simhallar, skeppsvarv.
C5-I Mycket hög (Industriell) Industriella områden med hög luftfuktighet och aggressiv atmosfär. Utrymmen med nästan permanent fuktkondensation och stor mängd luftföroreningar.
C5-M Mycket hög (Marin) Kust- och offshoreområden med stor mängd salt. Utrymmen med nästan permanent fuktkondensation och stor mängd luftföroreningar.

Denna tabell motsvarar i princip Boverkets regler enligt BSK 99 och övergripande standarden SS-EN ISO 12944. Dessa regler gäller för bärande konstruktioner t ex för broar, kranar, konstruktionsdelar i hus och fabriksbyggnader m m.

Informationen i denna tabell kan användas som vägledande och ett hjälpmedel för val av behandling på ytor som skall rostskyddas. Våra produkter är lämpade för allmänt förekommande byggnadsdelar, dock inte testade och typgodkända för rostskydd enligt Boverkets regler för bärande konstruktioner.