Arbetsmiljö. Väder- och temperaturförhållanden


Arbetsmiljö:

I alla behandlingsförslag har vi eftersträvat att rekommendera de mest arbetsmiljövänliga målningsbehandlingarna.

Produkter med hög halt av organiska lösningsmedel är markerade med en *. Med ledning av detta kan man under uppbyggnad av en behandling välja produkter som är vattenburna eller har en lägre halt av lösningsmedel.

Väder- & temperatur-förhållanden:

Under målningsarbetet och färgens tork/härdningsprocess gäller det generellt att temperatur, väder och luftfuktighet har stor inverkan på resultatet. Kyla och fuktighet under målning och torkning, utgör en stor risk för färgens filmbildning och hållbarhet.

Normalt ligger den kritiska gränsen på 5-10°C och ca 80% relativ luftfuktighet. Tänk på att detta gäller även under färgens torkningsprocess under hela dygnet. Se under tekniska data på etikett eller produktdatablad för produkterna och bedöm situationen vid varje enskilt tillfälle.