Warunki klimatyczne


Nakładanie farb zawsze wiąże się z pewnymi ograniczeniami związanymi z temperaturą i innymi czynnikami klimatycznymi. Niska temperatura i duża wilgotność otoczenia podczas schnięcia stwarzają zagrożenie, co do prawidłowego utworzenia powłoki oraz jej trwałości. Zagrożenie to jest większe przy stosowaniu farb dyspersyjnych (których rozpuszczalnikiem jest woda) w porównaniu z farbami na rozpuszczalnikach organicznych.

Krytyczną temperaturą dla dyspersji wodnych jest generalnie temperatura poniżej 10°C, natomiast temperatura podłoża powinna być wyższa o 3°C od punktu rosy. Prace malarskie prowadzone zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami technicznymi, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, powinny uwzględniać każdorazowo indywidualne warunki.