Malerarbejdets omfang


Tilbud:

Tilbud skal gives i nøje overensstemmelse med udbudsmaterialet. De materialer, der er anført i udbudsmaterialet, angiver type og kvalitetsniveau, og medmindre tilbudet er vedlagt en materialeliste med angivelse af handelsnavn og oprindelse på tilsvarende materialer, som entreprenøren ønsker at anvende, bliver de bindende for entreprisen. AB 92 er gældende for udbudsmaterialet og danner derfor grundlag for arbejdets gennemførelse.

Alternative behandlingsforslag, som pris- eller kvalitetsmæssigt måtte rumme fordele for bygherren, ses gerne vedlagt tilbudet.

Kvalitetssikring:

Ved offentlig støttet byggeri eller hvor der i øvrigt er indgået aftale herom, gælder Byggestyrelsens cirkulære af 12. november 1986 om kvalitetssikring af byggearbejder samt Byggestyrelsens cirkulære af 25. juni 1986 om 5 årligt entreprenøransvar for mangler og byggeleveranceklausul om 5 årligt ansvar for mangler.

For arbejdet gælder, at der skal udføres modtagekontrol, proceskontrol, slutkontrol samt udføres drift- og vedligeholdelsesinstruktion i det omfang dette fremgår af udbudsmaterialet.

Arbejdets forberedelse:

Før arbejdet påbegyndes foretages en omhyggelig projektgennemgang samt besigtigelse på stedet, og nødvendige forbehold og ændringsforslag fremsættes skriftligt. Det har især betydning, hvor overfladerne ikke er afleveret forskriftmæssigt og/eller hvor forsinkelse hos anden entreprenør gør det umuligt for malerentreprenøren at overholde de af ham indgåede forpligtelser.

Referencefelter i form af prøveudførelser af de beskrevne behandlinger og afsætning af passende kulørprøver skal foretages og indstilles til godkendelse.

Omfanget af prøvearealerne fremgår af udbudsmaterialet.

Arbejdets gennemførelse:

De foreskrevne materialer, som skal leveres på byggepladsen i originalemballage, behandlinger, krav og godkendte alternativer og prøveudførelser, er samlet grundlag for malerarbejdet. Afvigelser i byggeperioden kan kun accepteres, såfremt der foreligger skriftlig accept fra byggeledelsen.

Kvalitetskontrol og særlige forhold:

Alle færdigbehandlede flader skal være faste, fri for fede kanter, knopper og ujævnheder, som ikke hidrører fra bunden. Det forudsættes generelt, at underlaget, som det afleveres til malerentreprenøren, fremtræder uden overfladefugt og forurening fx fra mørtelstænk, svejsestænk og afsyring.

Flader behandlet med maling, kridering eller sandspartelmasse skal stå med ensartet overfladestruktur uden spor af stød efter rulle eller sammenspartlinger.

Prøvemetoder refererer til Teknologisk Institut, hvis metodebeskrivelser og definitioner er gældende.

Belysning og kraft:

Malerentreprenøren skal etablere den kunstige belysning på arbejdsstedet, der er nødvendig for at gennemføre arbejdet tilfredsstillende. Byggeledelsen kontaktes med hensyn til hvor og i hvilken afstand, der opsættes stikkontakter samt hvorvidt, og i så fald hvor, der opsættes stikkontakter for 3-faset strøm.

Stillads:

Malerentreprenøren skal etablere det for arbejdets udførelse nødvendige stillads.

Tildækning:

Malerentreprenøren skal forebygge stænkpletter af maling mv. på facader, belægning, elementer og udstyr med færdigbehandlet overflade mv. ved fornøden tildækning, således at forurening og beskadigelse under malerentreprisens gennemførelse undgås.

Materialeoplag, affald:

Det påhviler malerentreprenøren selv at sørge for passende materialeoplag på byggepladsen. Malevarerester o.lign. må ikke tømmes i bygningens afløb, men skal samles i beholdere og fjernes fra byggepladsen, ligesom malerentreprenøren er ansvarlig for skader som følge af spild af malevarer og o.lign.

Efterreparation:

Malerentreprenøren er pligtig til at udføre mindre reparationer efter andre håndværkere samt almindeligt forekommende malereparationer i et omfang af indtil 1 % af malerentreprisen. For reparationer i større omfang træffes betalingsaftale skriftligt med byggeledelsen. Reparationer skal udføres, så de ikke ses, men heller ikke savnes.

Rengøring, normal:

Malepletter og stænk fjernes overalt. Maling fjernes fra faller, rigler o.lign. bevægelige beslagdele. Der må ikke anvendes vand i så stor udstrækning, at der kan opstå skader eller anvendes ætsende rengøringsmidler eller redskaber, der kan beskadige de pågældende bygningsdele eller udstyr.