Arbejdsmiljø, vejr- og temperaturforhold


Arbejdsmiljø:

I alle behandlingsforslag er de mest arbejdsmiljøvenlige malebehandlinger tilstræbt.

Samtlige beskrevne produkter har oplysning om kodenummer med reference til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter nr. 302 af 13. maj 1993.

Produkter med et højt indhold af organiske opløsningsmidler er markeret med en *. Behandlinger med højt kodede produkter må kun anvises, hvor nødvendigheden kan dokumenteres i forhold til behandlinger med produkter, som har lavere kodenummer.

Vejr- og temperaturforhold, vandige produkter:

Ved malearbejde gælder det generelt, at anvendelse af malingen begrænses af temperatur- og vejrforholdene. Kulde og fugtnedslag under optørringen repræsenterer en større risiko for holdbarhed og filmdannelse for vandfortyndbare produkter end for opløsningsmiddelholdige.

De kritiske grænser er erfaringsmæssigt under ca. 10°C og ca. 2°C over dugpunktet. Om malearbejde inden- og udendørs kan udføres teknisk forsvarligt må derfor afgøres ud fra vurdering i de enkelte tilfælde.